annegien
angelique
dennis
lorinde
bianca
angelique
lorinde
janetta
raymond
janetta

Zorg en onderwijs

Combinatie van onderwijszorg en jeugdzorg.
Uitvoerbaar advies, concrete hulp, diagnostisch onder-
zoek, begeleiding en behandeling.

In de klas, op
schoolniveau en op bovenschoolniveau.
Maar ook thuis heeft onze aandacht.

De Praktijk voor Passend Onderwijs heeft haar activiteiten per 1 maart 2017 beëindigd.

U kunt met uw hulpvragen terecht bij PIOS:
www.pios.nl

Orthopedagogische ondersteuning

De Praktijk voor Passend Onderwijs biedt orthopedagogische ondersteuning bij de vormgeving van passend onderwijs, de ontwikkeling van onderwijs passend bij de (on)mogelijkheden van het individuele kind/de jongere. Naast hulp in de klas biedt de Praktijk voor Passend Onderwijs ook ondersteuning bij de vormgeving van passend onderwijs op schoolniveau en bovenschoolniveau. En bieden wij ook hulp buiten de school. In de praktijk werken orthopedagogen, remedial teachers en GZ-psychologen.

Hulp aan wie en waarom

Ouders* kennen hun kind het beste en zijn partners van school in de zorg om kinderen/jongeren. Leerkrachten zijn deskundig in het begeleiden en onderwijzen van leerlingen. Als de ontwikkeling van een leerling wordt belemmerd door een leerprobleem, ontwikkelingsprobleem, functiebeperking of ander probleem, kan behoefte ontstaan aan extra ondersteuning. De Praktijk voor Passend Onderwijs kan als partner van ouders en school helpen bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod aan leerlingen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte. En biedt leerkrachten, ouders en leerlingen diverse soorten begeleiding en onderzoek.

In het kader van het overheidsbeleid ‘passend onderwijs voor elke leerling’ staan scholen voor een soms lastige uitdaging. Meer kinderen/jongeren met een zorgvraag zullen gebruik maken van het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan maar mag niet meer groeien. Scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden krijgen een paar jaar de tijd om passend onderwijs vorm te geven. De Praktijk voor Passend Onderwijs biedt ouders en scholen (bo, sbo, vo,(v)so, mbo) een combinatie van jeugdzorg en onderwijszorg om adequaat in te kunnen spelen op de zorgvraag van leerlingen. De Praktijk voor Passend Onderwijs biedt leerkrachten hierbij de gelegenheid zich verder te professionaliseren om nog efficiënter en effectiever om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen.

Aan de slag

De Praktijk voor Passend Onderwijs staat voor vraaggestuurd en oplossingsgericht werken, de leerling centraal, investeren in de leraar, ouders in beeld, kwalitatief, gedegen onderzoek, handelingsgerichte diagnostiek en nuttige, praktijkgerichte hulp in de klas. Ook bieden wij diverse mogelijkheden voor hulp buiten de school: speltherapie, diagnostisch onderzoek, lees-, reken- en huiswerkbegeleiding, individuele faalangst- en sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie: leren omgaan met beperkingen als dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, verstandelijke beperking. Alles ten behoeve van goede zorg en goed onderwijs. Maatwerk voor elke leerling.
Wij helpen het kind/de jongere en uw school graag op weg.

Drs. Hanneke van Harten-Hoogendam
Orthopedagoog

Aangesloten bij de NVO (Nederlandse beroepsvereniging voor pedagogen en onderwijskundigen)

*Daar waar staat ‘ouders’, wordt ouder(s)/verzorger(s) bedoeld.